Δράσεις του έργου

Η πρόταση BIOnian αποτελείται από τέσσερα Πακέτα Εργασίας

Στόχος του ΠΕ είναι η δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιονίων Νήσων μέσω συστηματικής ανάλυσης, αναγνώριση εδαφών στο πεδίο, δειγματοληψίες/αναλύσεις εδάφους και με χρήση ΣμηΕΑ.

Θα γίνει αποτύπωση και χαρτογράφηση με μεθόδους τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας (ΣμηΕΑ). Θα αποτυπωθούν ψηφιακά χρήσεις-καλύψεις γης, γεωργικές εκτάσεις, κα. ενώ μετά από γεωστατιστική επεξεργασία των δεδομένων θα αναπτυχθούν παράγωγοι χάρτες (π.χ. ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιολότητας, κα.). Επίσης θα προσδιορισθούν περιβαλλοντικοί δείκτες και θα αναπτυχθούν χάρτες επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα.

Π.Ε. 1.1. Χαρτογράφηση εδαφών

Δράσεις πεδίου και ανάπτυξη εδαφολογικού χάρτη των Ιονίων Νήσων

Π.Ε. 1.2. Χαρτογράφηση με χρήση ΣμηΕΑ

Χαρτογράφηση και με μεθόδους τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας με χρήση ΣμηΕΑ. Θα αποτυπωθούν ψηφιακά χρήσεις-καλύψεις γης, γεωλογικοί σχηματισμοί, γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, υδατικοί πόροι και υδροβιότοποι.

Π.Ε. 1.3. Παράγωγοι χάρτες

Γεωστατιστική ανάλυση και ανάπτυξη παράγωγων θεματικών χαρτών, όπως γονιμότητας εδάφους, φυσικών και χημικών παραμέτρων εδάφους, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών οργανικών πρόσθετων, και ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιολότητας.

Π.Ε. 1.4. Σχεδιασμός και μοντελοποίηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων-Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας από παράγοντες συσχετιζόμενους με τη βιοποικιλότητα

Σύνθεση των καταλλήλων παράγωγων κριτηρίων και χωρικών δεδομένων για το σχεδιασμό περιβαλλοντικών δεικτών και τη μοντελοποίηση ενός συστήματος πολλαπλών κριτηρίων λήψης αποφάσεων ώστε να αναπτυχθούν χάρτες επικινδυνότητας για τη βιοποικιλότητα της ΠΙΝ (διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, προσβολής ασθενειών χλωρίδας προστατευόμενων περιοχών και καλλιεργούμενων ειδών, θαλάσσιας διείσδυσης).

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία όλη η χωρική πληροφορία θα ενσωματωθεί σε ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS). Αξιολόγηση γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών από τις πτήσεις του ΣμηΕΑ και προσδιορισμός του βαθμού που μπορεί να συνδέεται η τοπογραφία με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα. Ανάπτυξη χαρτών εκτίμησης επικινδυνότητας (ρύπανσης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, κατολισθήσεις, κ.α.). Εντοπισμός διαχρονικών αλλαγών με χρήση δορυφορικών εικόνων των περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, των χρήσεων/καλύψεων γης και των υδατικών πόρων. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα ενσωματωθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη των οικοσυστημάτων, οικοτουριστικών διαδρομών που θα σχεδιαστούν και ψηφιοποιηθούν, αλλά και στοιχείων φυσικού κάλλους της ΠΙΝ.

Π.Ε. 2.1. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα για την αξιοποίηση των δεδομένων της τοπογραφίας, γεωλογίας, του κλίματος, της χλωρίδας και της πανίδας, κλπ. για την καλύτερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της ΠΙΝ. Όλη η σχετική χωρική πληροφορία θα ενσωματωθεί σε ένα διαδικτυακό ΓΣΠ (web-based GIS), φιλικό προς το χρήστη, και θα είναι διαθέσιμη, οπτικοποιημένη και εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσω διαδραστικών ψηφιακών χαρτών.

Π.Ε. 2.2. Χαρτογράφηση γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών

Ένας αριθμός γεωμορφομετρικών μεταβλητών (π.χ. κλίση εδάφους, πυκνότητα αποστράγγισης), όπως θα ληφθούν από τις πτήσεις του ΣμηΕΑ, θα αξιολογηθούν μέσω διαφόρων αλγορίθμων ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός που μπορεί να συνδέεται η τοπογραφία με τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα.

Π.Ε. 2.3. Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

Τα ποικίλα γεωμορφολογικά και υδρολογικά στοιχεία που θα συλλεχθούν και προσδιοριστούν από το ΣμηΕΑ, θα βαθμονομηθούν και θα σταθμισθούν μέσω της πολύκριτηριακής ανάλυσης και της εφαρμογής αντίστοιχων μαθηματικών μοντέλων (DRASTIC), έτσι ώστε να μοντελοποιηθεί ένα σύστημα για την εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας, ώστε να αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι χάρτες εκτίμησης επικινδυνότητας (ρύπανσης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, πλημμυρών, φαινομένων κατολίσθησης, από τεκτονικά φαινόμενα, όπως καθίζηση εδάφους, από αλλαγές στις χρήσεις γης, από κατασκευές και επέκταση υποδομής, κλπ.).

Π.Ε. 2.4. Χωρική και χρονική αποτύπωση της βιοποικιλότητας και των διαθέσιμων υδατικών πόρων

Οι αεροφωτογραφίες από τις πτήσεις του ΣμηΕΑ, θα συγκριθούν με δορυφορικές εικόνες προηγούμενων ετών, μέσω τεχνικών προσεγγίσεων γεωπληροφορικής, ώστε να εντοπιστούν οι όποιες αλλαγές έχουν επέλθει σε βάθος χρόνου όσον αφορά στις περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των χρήσεων και καλύψεων γης και των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Π.Ε. 2.5. Ανάπτυξη Εφαρμογής Δικτύωσης

Θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα ενσωματωθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, για την καλύτερη και αποδοτικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας, καθώς και την ανάδειξη των διαφόρων οικοσυστημάτων, οικοτουριστικών διαδρομών και στοιχείων φυσικού κάλλους της ΠΙΝ. Οι σχετικές οικοτουριστικές διαδρομές αρχικά θα σχεδιαστούν και κατόπιν θα ψηφιοποιηθούν. Ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδράσει και (1) να ενημερωθεί αναλυτικά για τη βιοποικιλότητα της περιοχής που θέλει να επισκεφθεί και της οικοτουριστικής διαδρομής που επιλέγει, αλληλεπιδρώντας με ειδικά διαμορφωμένους ψηφιακούς χάρτες της περιοχής, (2) να εισάγει/προωθήσει σχετικά σχόλια, φωτογραφίες, πληροφορία και ενημερώσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και προς το Φορέα Διαχείρισης. Ο χρήστης θα έχει επίσης δυνατότητα εικονικών περιηγήσεων (360° πανοράματα υψηλής ανάλυσης) καθιστώντας δυνατή την εικονική επίσκεψη στο χώρο.

Θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάση δεδομένων η οποία θα λειτουργεί ως Κατάλογος Πηγών Περιβαλλοντικών και Χωροταξικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη θα περιλαμβάνουν λογισμικό αναζήτησης πληροφορίας βάσει κριτηρίων και με τη χρήση μεταδεδομένων. Η Βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη μέσω του λογισμικού αναζήτησης από όλους τους χρήστες μέσω διαδικτύου με τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης ιστού.

Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό (πολίτες, επισκέπτες, τουρίστες, επιστημονικό δυναμικό, μαθητές, φοιτητές), τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τις δομές και μηχανισμούς της ΠΙΝ αλλά και τους παραγωγικούς/τουριστικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού, διοργάνωση εκπαιδευτικών οικοτουριστικών εκδρομών και χρήση της εφαρμογής δικτύωσης για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Περιφέρεια και τις δομές της καθώς και ανοικτών θεματικών ημερίδων προς τους παραγωγικούς φορείς των νησιών.