Σχετικά με το Έργο

Στόχοι

  • Δημιουργία εδαφολογικού χάρτη των Ιονίων νήσων
  • Δημιουργία εδαφικών θεματικών χαρτών, όπως επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, γονιμότητας, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σύμφωνα με τα εδαφοκλιματικά δεδομένα, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση οργανικών πρόσθετων/αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής βιοποικιλότητας (φυτικής και ζωικής), εκτίμησης κινδύνου υποβάθμισης/ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων
  • Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χρήσεων και καλύψεων γης, γεωμορφολογικών σχηματισμών, γεωργικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, υδατικών πόρων, υδροβιοτόπων και γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών
  • Χωρική και χρονική αποτύπωση της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αλλαγών που έχουν επέλθει σε βάθος χρόνου όσον αφορά στις περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και των χρήσεων και καλύψεων γης και των υδατικών πόρων
  • Εκτίμηση των ζωνών επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες) και παράγοντες σχετιζόμενους με τη βιοποικιλότητα (π.χ. διασπορά ασθενειών)
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας και ενσωμάτωση όλων των παραπάνω σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των διαθέσιμων υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • Δικτύωση οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους και ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

Άξονας Προτεραιότητας

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»

Κατηγορία Δράσεων

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους

Συνολικό κόστος πράξης

875.458,35€

Διάρκεια έργου

2/7/2018 – 30/6/2022