Αποτελέσματα - Οφέλη

Η πρόταση BIOnian αποτελεί έργο σταθμό για την ολιστική διαχείριση της βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ολοκλήρωσή του θα παράσχει τα απαραίτητα δεδομένα, πληροφορία και εργαλεία ώστε να απαντήσει/καλύψει τις προκλήσεις που αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και στις οποίες γενικά η χώρα υστερεί, δηλαδή:

 • αύξηση της γνώσης με εφαρμογή προγραμμάτων συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης και των τάσεων των επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας καθώς και διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία αυτή
 • προστασία και διαχείριση της αγροτικής βιοποικιλότητας
 • προστασία και διαχείριση του τοπίου
 • διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και εκτός των προστατευόμενων περιοχών
 • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και ανάληψη δράσεων για μείωση των επιπτώσεών της στη βιοποικιλότητα
 • σύνταξη δασικών χαρτών, ολοκλήρωση του εδαφολογικού χάρτη της χώρας, κατάρτιση χάρτη χρήσεων γης, και
 • πρόληψη και αντιμετώπιση των απειλών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές, ιδίως τις καταστροφές φυσικών οικοτόπων

Η πρόταση BIOnian ξεκινώντας από τη δημιουργία του εδαφολογικού χάρτη των Ιόνιων Νησιών θα καταγράψει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όλα τα οικοσυστήματα των Ιόνιων Νησιών που στηρίζονται και επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την ποιοτική κατάσταση του εδάφους.

Έτσι, η συλλογή και ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων, θα επιτρέψει στην ΠΙΝ να γνωρίζει και να προλαμβάνει τους κινδύνους υποβάθμισης και να αμβλύνει τις περιβαλλοντικές πιέσεις, ώστε να σχεδιάζει και εφαρμόζει αειφόρες στρατηγικές στους τομείς που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και το νερό.

Θα επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών περιοχών της ΠΙΝ και θα υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης διαχειριστικών σχεδίων σε πολλούς τομείς (χρήσεις γης, τουρισμός, γεωργία, δασικές εκτάσεις, διαχείριση υδατικών πόρων, βοσκότοποι, κ.α.).

Με την ώθηση που θα δοθεί στην αγροτική παραγωγή, η τελευταία θα μπορεί πλέον να έχει σαφή προσανατολισμό και ποσοτικοποιημένους στόχους χωρίς μείωση της απόδοσης (π.χ. ανάγκη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επιλογή σωστού τύπου καλλιέργειας, οριοθέτηση καλλιεργητικών ζωνών). Ταυτόχρονα θα αναδειχθούν τοπικά προϊόντα με έμφαση στην εφαρμογή πρακτικών «πράσινης γεωργίας» (green agriculture).

Η ανάπτυξη εργαλείων ανάδειξης (πλατφόρμα και εφαρμογή δικτύωσης) των περιοχών φυσικού κάλλους και των προστατευμένων περιοχών θα συνδράμει στην ανάπτυξη «πράσινου τουρισμού» με προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών σε περιοχές αναψυχής και μεγάλης οικολογικής αξίας.

Τα σημαντικά οφέλη που αναμένονται δηλαδή είναι:

 • Αποτελεσματικότερη προστασία βιοποικιλότητας και μη-αστικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ από ανθρωπογενείς και φυσικούς κινδύνους
 • Προστασία και βελτίωση διαθέσιμων πόρων (έδαφος, υδατικοί πόροι)
 • Ελάττωση κόστους ελέγχου και παρακολούθησης των περιοχών ενδιαφέροντος
 • Ελάττωση κόστους αγροτικής παραγωγής και διατήρηση ή/και βελτίωση της απόδοσης
 • Αύξηση οικονομικού οφέλους διαφόρων παραγωγικών τομέων (τουριστικός, μεταποιητικός)