Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων

Η βιοποικιλότητα στην περιοχή των Ιόνιων Νησιών, αλλά και γενικά της Ελλάδας, δέχεται ισχυρές πιέσεις υποβάθμισης, με κυριότερες τις αλλαγές χρήσης γης, την εντατικοποίηση της γεωργίας, τη ρύπανση των εδαφικών και υδατικών πόρων, την ανεξέλεγκτη χρήση των υδάτων, την τουριστική ανάπτυξη και την έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ένας ακόμα σοβαρός παράγοντας πίεσης, με ιδιαίτερα αυξητική τάση στο μέλλον, είναι η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στις Μεσογειακές χώρες, με τα ιδιαίτερα κλιματικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, αναμένονται σημαντικές, κυρίως όσον αφορά στη διάβρωση του εδάφους και στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.

Πλατφόρμα GIS


Διαχείριση και έλεγχος των περιοχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την ενσωμάτωση διαφόρων ψηφιακών θεματικών χαρτών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.

Εφαρμογή δικτύωσης


Δικτύωση οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους αλλά και ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τα Επτάνησα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη γεωμορφολογία, διαθέτουν πλούσια βιοποικιλότητα και μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών και ειδών. Χαρακτηρίζονται όμως, όπως και οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, από έλλειψη καταγεγραμμένης, χαρτογραφημένης και αξιολογημένης πληροφορίας, όσον αφορά στους πόρους που υποστηρίζουν και αποτελούν το ενδιαίτημα της βιοποικιλότητας, δηλαδή το έδαφος και το νερό.

Η χαρτογράφηση αυτών των φυσικών πόρων θα επιτρέψει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) να γνωρίζει και να προλαμβάνει τους κινδύνους υποβάθμισης και τις πιέσεις που αναφέρθηκαν, ώστε να σχεδιάζει και εφαρμόζει αειφόρες στρατηγικές στους τομείς που σχετίζονται με το έδαφος και το νερό (π.χ. ποιότητα εδάφους στις προστατευόμενες περιοχές, αγροτική παραγωγή, διαχείριση βοσκοτόπων, χρήση νερού στη γεωργία, κ.α.) προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα κλιματικά, εδαφικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών.

Το έργο έχει διάρκεια 42 μήνες και στη διάρκειά του θα παραχθούν ψηφιακοί θεματικοί χάρτες, όπως εδαφολογικός, επικινδυνότητας διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, γονιμότητας, επιλογής και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καταλληλότητας εδάφους για επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών οργανικών πρόσθετων/αποβλήτων, ποιότητας εδάφους ως ενδιαιτήματος της εδαφικής, φυτικής και ζωικής βιοποικιλότητας, εκτίμησης κινδύνου υποβάθμισης υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων, καλύψεων γης, γεωμορφολογικών σχηματισμών, γεωργικών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, υδατικών πόρων, υδροβιοτόπων, γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών, εκτίμησης ζωνών επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους, π.χ. διάβρωση, πλημμύρες και παράγοντες συσχετιζόμενους με τη βιοποικιλότητα όπως η διασπορά ασθενειών, καθώς και διαχρονικοί χάρτες γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των παραγωγικών φορέων της ΠΙΝ θα διοργανωθούν σε όλα τα νησιά.